IŠORINIS VERTINIMAS

2008 m. lapkričio 17 – 21 dienomis vyko išorės auditas. 
Išvados:
Mokyklos stipriosios sritys:
    1. Ugdytinių veikla panaudojama vertybinėms nuostatoms formuoti;
    2. Puoselėjamos mokyklos vardą įprasminančios tradicijos;
    3. Tikslinga ir kryptinga partnerystė su miesto šalies ir užsienio institucijomis;
    4. Tvarkaraščiai padeda tinkamai organizuoti ugdymo procesą ir tenkina mokinių poreikius;
    5. Ryškūs neakademiniai pasiekimai;
    6. Teikiama kryptinga socialinė, psichologinė pagalba;
    7. Sudaromos geros sąlygos tėvams bendrauti ir bendradarbiauti su mokykla;
    8. Iniciatyvūs, kompetentingi ir įsipareigoję mokyklai vadovai;
    9. Inicijuojama gerosios patirties sklaida mieste ir šalyje;
    10. Pagarbus dėmesys personalui.
Mokyklos tobulintinos sritys:
    1. Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimas diferencijuojant ir individualizuojant mokymą(si);
    2. Pamokos uždavinio, orientuoto į pamatuojamą rezultatą, formulavimas;
    3.Vertinimo metu gautos informacijos fiksavimas ir panaudojimas planuojant tolesnius mokymo(si) žingsnius;
    4. Visų mokyklos darbuotojų įtraukimas į įsivertinimo procesą;
    5. Šiuolaikiškesnių priemonių ir būdų naudojimas ugdomojoje veikloje.