Mokinių priėmimas

Informuojame, kad 2018 m. vasario 6 dieną įsigaliojo Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimas „DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”. 

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. vasario 6 d. T-33

Mokinių priėmimo į mokyklą komisija

Priėmimo komisijos reglamentas

 

Į mokyklą priimami visi mokiniai, pareiškę norą mokytis pagal:

 •  priešmokyklinio ugdymo programą;

 •  pradinio ugdymo programą;

 •  pagrindinio ugdymo programos I dalį.

       Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu mokytis ne pagal gyvenamąją vietą mokykloje priimama, jei mokykloje yra laisvų vietų.
       Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiama į turimus mokymosi pasiekimus.

              Aptarnavimo teritorija

 • Briedžių takas,

 • Geležinio Vilko g.,

 • Islandijos plentas,

 • Lakajų g.,
 • V. Landsbergio-Žemkalnio g.,

 • P. Lukšio g.,

 • Pakraščio g.,

 • Perkaso takas,

 • P. Plechavičiaus g.,

 • A. Ramanausko-Vanago g.,

 • Savanorių pr. nuo P. Lukšio g. iki galo (neporiniai),

 • Statybininkų pr.,
 • Šiaurės pr. nuo pradžios iki S. Žukausko g.,

 • K. Škirpos g.,

 • S. Žukausko g.

Priešmokyklinių grupių ir klasių komplektų skaičius 2017-2018 m. m.

 Klasės  

1

2

3

4

5

6

7

8

Iš viso

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Klasių skaičius

3

3

2

2

3

3

2

2

20

1

Laisvų vietų skaičius

1

2

7

-

9

3

11

3

-

3

  

Klasės komplektuojamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytu klasių ir mokinių skaičiumi.

          Klasės mokinių skaičiaus vidurkis pagal bendrojo ugdymo programas ne mažesnis už nustatytąjį Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134)

      Mokiniai priimami pateikus:

1.      Prašymą, kuris pildomas mokykloje (iki 14 m. prašymą pasirašo tėvai, nuo 14 iki 16 m. mokiniai, turintys raštišką tėvų sutikimą, nuo 16 m. patys mokiniai).
2.      Dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.
3.      Pažymą apie vaiko sveikatą  (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027),
4.      Vaiko gimimo liudijimo, asmens tapatybės kortelės ar paso kopiją.
5.      Pažymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo.     

 Prašymai priimami ir informacija teikiama kiekvieną dieną nuo 8 iki
16 val. 
mokyklos raštinėje.

Mūsų adresas Šiaurės pr. 55, tel. 31 20 21, 31 20 49, 31 20 47