Mokyklos misija

     Realizuoti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudarant lygias galimybes įvairių gebėjimų mokinių kompetencijų vystymui(si);
     skatinti kūrybišką mokymą(si), ugdant kultūrinę – pilietinę tapatybę bei asmens gebėjimus;
     efektyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, užtikrinant ugdymo(si) kokybę;

 

Mokyklos vizija

    Atvira, nuolat besimokanti, patraukli savo turiniu ir išore, darbo metodais, ugdymo kokybe, besivadovaujanti demokratiniais principais, ieškanti inovacijų ir jas sėkmingai diegianti Kalniečių mikrorajono pagrindinė mokykla, palaipsniui pereinanti į progimnaziją, ugdanti pilnavertę asmenybę – veiklios, solidarios ir besimonančios visuomenės narę.
    Mokykla – mažvydiečių sambūrio tradicijų puoselėtoja.