Veiklos uždaviniai 2020 metams

  1. Pasiekti aukštesnių pagrindinio ugdymo programos (I dalies) mokinių mokymosi rezultatų, užtikrinant ugdymosi poreikių tenkinimą, veiksmingos pagalbos teikimą bei skatinant kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos.
  1. Atnaujinti ir sukurti visų mokymą(si) įgalinančias edukacines erdves mokykloje.
  1. Gerinti mokyklos kultūros rodiklį, lavinant emocinį intelektą ir užtikrinant 95% mokinių dalyvavimą mokyklos veiklose (būreliuose, organizacijose, projektuose, akcijose, talkose, konkursuose ir kt. renginiuose).