Veiklos kryptys 2019-2021 metams

Ugdymo kokybės gerinimas, užtikrinant mokinių ugdymosi poreikių tenkinimą ir veiksmingos pagalbos teikimą, mažinant patyčių ir smurto.

Edukacinių erdvių tobulinimas, pritaikymas pradinių klasių visos dienos mokyklos ir progimnazijos 5-8 klasių efektyvių ugdymo organizavimo formų vykdymui.

Bendruomenės saugumo užtikrinimas, gerinant progimnazijos kultūros ir savijautos rodiklius bei ugdant mokinių emocinį intelektą.